فصل دوم، پاره نخست

لینک این پاره در کست‌باکس
نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

 .اردیبهشت ۵۶ شب شعری در زادروز مصدق بر پا شد
.پردۀ بزرگی از چهرۀ او دیوار را پوشانده بود
:نوشته‌ای در باب این پرده که سوغاتی تختی بود
روایت پرده هایی از چهره مصدق، بهار ۱۳۹۷

سنگ یادبود در دهمین سالمرگ مصدق ۱۴ اسفند ۱۳۵۵
ساخته رضا بصیری هموند حزب ملت ایران

فرزین مخبر و پروانه فروهر، ۱۴ اسفند ۱۳۵۵، احمدآباد

اعلامیه سه امضایی که به خط خوش بهرام نمازی نوشته شد
 ۱۳۵۶بهرام نمازی با پروانه و داریوش فروهر

به‌ مرور دفتر كار پدرم‌ در كوچۀ‌ تمدن‌ در خیابان‌ فردوسی‌“
„.به‌ محل‌ سازماندهی‌ حركت‌های‌ اعتراضی‌  تبدیل‌ شد

متن سخنرانی

یاد آر! حسن و اصغر لقایی
پدر و پسر هر دو بازاری بودند و عضو حزب…
قد كوتاهی داشتند با خوشرویی آدمهای محترم و سنتی

اعلامیه تشکیل اتحاد نیروهای جبهه ملی در ۲۸آبان۱۳۵۶