فصل دوم، پاره دهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

پروانه فروهر، بهار ۱۳۵۸

نوشته پروانه فروهر در نشریه جبهه ملی
نوشته پروانه فروهر در نشریه جبهه ملی

نوشته پروانه فروهر در نشریه جبهه ملی

هموندان حزب ملت ایران بر مزار ستارخان در سالگرد
قیام مشروطیت. عکس بالا از نشریه اتحاد بزرگ،
شماره ۲۶، ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

سندهای بیشتر از جمله آرشیو نشریه جبهه ملی
(اتحاد بزرگ) به سردبیری پروانه فروهر در:
تارنمای فروهرها

سیاووش صحت و من در یکی از قهوه‌خانه‌های اصفهان
در سفری که سال ۷۳ به ایران داشتم
„آنوقت‌ او جمله‌ جمله‌ مرا به‌ دنیای‌ فكری‌ دیگری‌ می‌برد كه‌ خوب‌ می‌شناختم؛ دنیای‌ فكری‌ پدرومادرم‌ و او،‌ كه‌ دانایی‌ در آن‌ از جنس‌ جزمیت‌ نبود. در آن‌ دوره‌ انگار من‌ هرروز از خانه‌ فرار می‌كردم‌، با قدم های سریع‌ و ملتهب‌ در طول‌ روز پرسه‌ می‌زدم‌، تا  هرشب‌ او دستم را بگیرد و گام به گام به‌ خانه‌ بازگرداند.“