فصل دوم، پاره سیزدهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

دوره پنجم آرمان ملت در بهار ۵۹ آغاز به انتشار کرد

از راست ردیف جلو: خسرو سیف، امیرسلیمان عظیما
(صاحب‌امتیاز آرمان ملت)، داریوش فروهر،?،
از راست ردیف عقب: محمود امامی، نادر فروهر،?

اعلامیه حزب ملت ایران، ۳۱ فروردین ۵۹:

فردی که در پس‌زمینه سیگار به لب دارد رضا صدوقی ست.
„ا
تاق كار او در انتهای‌ راهروی‌ دفتر‌ نشریه، در طبقۀ‌ سوم قرارگاه حزب، به‌ مكان‌ عزیزی‌ برای‌ من‌ بدل‌ شد و‌ ردی‌ عمیق‌  بر تفكر و علایقم بر جا‌ نهاد؛ اتاق‌ كوچك‌ و پر دودی‌ كه‌ هنوز در خیال گاه‌ درش‌ را باز می‌كنم‌ تا حضور‌ گرامی‌ او را به‌ یاد آورم‌.“

سخنرانی داریوش فروهر در حیاط قرارگاه حزب ملت ایران
در آیین بزرگداشت خلع‌ید در ۲۹ خرداد ۵۹