فصل دوم، پاره پانزدهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

دنباله مقاله را اینجا بخوانید

پاسخ به نامه بالا را در شماره ۴۷ نشریه
آرمان ملت در اینجا بخوانید:
ارشاد یا تهدید؟

پروانه و فتانه اسکندری، ۱۳۵۹
„هر گاه‌ از خاطراتشان‌ با هم‌ می‌گفتند، صدای‌ خنده‌شان
‌ به‌هم‌ می‌پیچید، حضور محوی‌ از گذشتۀ‌ شیرین‌ آنها
زنده‌ می‌شد و بر نگاه‌ها و حالت‌های آن‌ دو خانم‌ برازنده
‌ سایه ای‌ از شیطنت‌های‌ دخترانه‌ می‌نشست‌.“

پروانه و فتانه اسکندری به همراه خواهر کوچکشان
یگانه و مادرشان نصرت دارابیان، ۱۳۳۷

„هجوم سنگین ناامنی و‌ تهدید ‌ در این‌ دوره‌ بود كه‌
خاله‌ام فتانه‌جان‌ و دخترخاله‌هایم‌ پریوش‌ و پریزاد
را برای‌ چند ماهی‌ ساكن‌ خانۀ‌ ما كرد …“

مادرم و من، دخترخاله‌ام پریوش، رضا، مجید و هلن،
دوستان قدیمی، زمستان ۵۹


دنباله مقاله را اینجا بخوانید