فصل سوم، پاره چهارم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

پروانه فروهر، ۱۳۶۱

اعلامیه حزب ملت ایران، سی‌وپنجمین سالگرد بنیاد حزب
۱۵ شهریور ۱۳۶۱

صادق فروهر پدر داریوش فروهر، ۱۳۱۵
این عکس شبیه آن عکس بزرگ قاب‌شده از پدربزرگم
است، که او به پدرم هدیه داده بود. آن قاب عکس،
در دستبرد به خانه پدرومادرم در سال ۱۳۹۵ به غارت رفت. 

خانواده فروهر در اردوگاه اسیران جنگی در اراک، ۱۳۲۰
از راست: نورالحاجیه نصیری، داریوش فروهر،
اقدس انصاری، صادق فروهر، زرتشت فروهر

تقدیرنامه انجمن پارسیان هند به پاس حمایت سرهنگ
صادق فروهر از زرتشتیان در دوره‌ای که او فرماندار یزد بود.

ترجمه تقدیرنامه انجمن پارسیان هند از صادق فروهر

تقدیرنامه انجمن پارسیان هند به رضا خان،
سردار سپه و نخست‌وزیر وقت به پاس حمایت
از زرتشتیان یزد. 
این سند همراه دو سند بالا در لوله‌
نقره‌ای قرار داشت، که در عکس زیر دیده می‌شود.

روی قفسه‌ی پایین کتابخانه‌ای که در عکس دیده می‌شود،
آن لوله‌ی نقره‌ای قرار دارد که سندهای بالا در آن جا داشتند.
پدرم سندها را به دلیل فرسودگی از لوله بیرون آورده بود.
آن لوله‌ی نقره‌ای نفیس در دستبرد به خانه پدرومادرم در
سال ۱۳۹۵ به غارت رفت.
عکس سال ۱۳۵۵ گرفته شده است.

تکذیب خبر خروج داریوش فروهر از کشور
اعلامیه حزب ملت ایران، ۲۲ مهر ۱۳۶۱

بازداشت داریوش فروهر
اعلامیه حزب ملت ایران، ۲۸ آبان ۱۳۶۱