فصل سوم، پاره هفتم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

محمود گرگین با نام مستعار آقای‌ بوشهری. او در
روزهای مقرر می‌آمد و پشت‌ میزتحریر كوچكی‌ در
هال‌ خانه می‌نشست و فضای‌ اداره‌واری بر‌
اطراف‌ می‌گستراند، که من از حضورش در دفتر
کوچه تمدن در سال‌های ۵۶ و ۵۷ و قرارگاه حزب در
خیابان سپند از آخر ۵۷ تا خرداد ۶۰ می‌شناختم.
عکس در دوران پس از قتل پدر و مادرم در نیمه
نخست دهه ۸۰ گرفته شده است.
با مرگ آقای بوشهری عزیزم دیدارهایی که به همت
او در آن خانه برگزار می‌شد از رونق افتاد.

رويین پاکباز، نیمه دوم دهه ۶۰

به همراه همکلاسی‌هایم در آتلیه نقاشی دانشکده
هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، نیمه دوم دهه ۶۰

به همراه همکلاسی‌هایم در دانشکده هنرهای زیبا،
سالن نمایشگاه، نیمه دوم دهه ۶۰

پروانه فروهر، ۱۳۶۶