فصل دوم، پاره دوم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

در روز جمعه ‌۲ آذر ۵۶ جبهه ‌ملی ‌برای ‌سخنرانی
.‌به باغی در „كاروانسراسنگی‌“ دعوت کرد
„.پدرم در آن واقعه سرش شكست“
از نزدیك شدن چماقداران که باخبر شد، به در باغ رفت
.تا شاید با گفتگو از حمله جلوگیری كند
.آنها او را به شدت زده و بعد هم وارد محوطه شده بودند

اطلاعیه جبهه ملی درباره یورش به گردهم‌آیی کاروانسراسنگی


.شکایت‌نامه داریوش فروهر، به خط دکتر عبدالکریم لاهیجی

شکایت وکلای پدرم و دیگر مجروح‌شدگان: لاهیجی و صدر

اعلام جرم درباره واقعه کاروانسراسنگی، منوچهر مسعودی

پروانه فروهر، ۱۳۵۶


اقدس جابری انصاری در حیاط پرگل خانه‌اش به همراه
فرزندش داریوش فروهر

اردیبهشت ۱۳۵۷

شیشه‌های مشرف به كوچه در خانه ما و خانه تمام همسایه‌ها
.شكسته بود. در عکس اتاق برادرم است
در آن دوره در خانه یا دفتر چند تن، از جمله دکتر سنجابی
مهندس بازرگان، لاهیجی، متین‌دفتری، حاج سیدجوادی
.و مسعودی … بمب‌گذاری شد

اطلاعیه حزب ملت ایران درباره بمب‌گذاری‌ها

 اطلاعیه حزب ملت ایران درباره بمب‌گذاری در
دفتر منوچهر مسعودی و هدایت متین‌دفتری

پسماند بمب صوتی در خانه ما

گاه به دفتر خبرنامه می‌رفتم. چسباندن لتراست را یاد گرفته“
.و عنوان‌ها و  شعارهای پایین صفحه‌ها را می‌چسباندم
.ساده نبود و با كمترین بی‌دقتی كلمه‌ها كج و كوله می‌شدند
„تنها در پیروز باد ملت از سر تکرار مهارت پیدا کرده بودم