فصل آخر، پاره هفتم

گزیده‌ای از عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره در زیر آمده است:

هموندان حزب ملت ایران-۱۳۷۶- نشسته از راست: فریدون تقی‌زاده، خسرو سیف، داریوش فروهر، ناصر و مهین‌بانو تکمیل‌همایون
ایستاده: پروانه فروهر، پوران‌دخت و بهرام نمازی، نصرالله جمشیدی، حسن پارسا، فرزین مخبر، علی‌اصغر گلسرخی، حسین اخوان

پروانه و داریوش فروهر به همراه عبدالحسین زرین‌کوب، ۱۳۷۶

داریوش فروهر به همراه نوه‌اش ساسان، ۱۳۷۵

من و پسرانم کورش و کاوه، ۱۳۷۶