فصل آخر، پاره هشتم


داریوش فروهر ۱۳۷۷


برگ آخر گاهشمار ۱۳۷۶، داریوش فروهر

مردی چو برق حادثه برخاست
گفتار پروانه فروهر در سالگرد اعدام دکتر فاطمی
نوزدهم آبان ۱۳۷۷