فصل سوم، پاره دوم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

خرداد ۱۳۶۰

چند تن‌ از حزبی‌ها ‌به‌ جرم‌ مخفی کردن‌ رئیس‌ جمهور دستگیر
شدند. ‌
اصغر لقایی از آنان بود که‌ به‌ همین‌ جرم‌ اعدام‌ شد.
او ۴۰ سال نداشت و پسر دومش هنوز به دنیا نیامده بود.
پدرش، حاج حسن لقایی که از حزبی‌های قدیمی و محترم بود،
تاب‌ مصیبت‌ نیاورد و پس‌ از خاكسپاری‌ فرزند دلبندش،
خود را با شلیك‌ گلوله‌ای‌ كشت‌.

گزارش خبری حزب ملت ایران، ۳ مرداد ۱۳۶۰

گزارش خبری حزب ملت ایران، ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

گزارش خبری حزب ملت ایران، ۳۱ مرداد ۱۳۶۰

گزارش خبری حزب ملت ایران، ۴ مهر ۱۳۶۰

داریوش فروهر و منصور بابایی، از وابستگان حزب ملت ایران
که در دوران زندگی مخفی فروهر در سال ۶۰ و ۶۱ 
رابط‌‌
او با دنیای‌ بیرون‌ بود. عکس: ۱۳۵۹