فصل دوم، پاره دوازدهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

داریوش فروهر، آبان ۱۳۵۸

برنامه ریاست جمهوری داریوش فروهر

عکس‌ها مربوط به سخنرانی‌های انتخاباتی داریوش فروهر
در سال ۱۳۵۸ هستند:

داریوش فروهر به همراه نادر ابراهیمی
در سفر انتخاباتی به اصفهان، ۱۳۵۸

برنامه نامزدهای حزب ملت ایران
برای نمایندگی مجلس شورای‌ملی

پروانه فروهر، ۱۴ اسفند ۱۳۵۸، احمدآباد

پروانه فروهر در گفتگو با کاظم سامی، وزیر بهداری، ۱۳۵۸

پروانه فروهر، سیزده‌بدر ۱۳۵۹پروانه فروهر، سیزده‌بدر ۱۳۵۹

هموندان حزب ملت ایران رضا بصیری، فریدون آغاسی،
حسین خشایاردوست، محمدعلی خدابخش و پروانه فروهر
بر مزار مصدق در زادروزش در ۲۹ اردیبهشت ۵۹

پروانه فروهر در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۵۹