فصل دوم، پاره نهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

داریوش فروهر، نخستین روز در وزارت کار

داریوش فروهر با فرزندش آرش، بهار ۱۳۵۸

پروانه فروهر، بهار ۱۳۵۸

داریوش فروهر در دفترش در وزارت کار
دوره وزارت: از اسفند ۵۷ تا شهریور ۵۸

„پاسداری از انقلاب در پاسداری از آزادی است“
بیانیه حزب ملت ایران در۳ تیر ۱۳۵۸

احمدآباد در زادروز مصدق با حضور کادر دانشکده پلیس،
مریم زندی، محمد خالقی و داریوش فروهر، ۱۳۵۸

دولت موقت، بهار ۱۳۵۸

بازدید از ستاد مشترک ارتش، بهار ۱۳۵۸
مهدی بازرگان، ارتشبد فربد، عباس امیرانتظام،
داریوش فروهر