فصل آخر، پاره پنجم

چند عکس‌ زیر را در سفر سال ۱۳۷۵ گرفتم

از مجموعه‌ی دیو و فرشته برای نمایشگاهم در گالری سیحون
تهران، ۱۳۷۵

ایوان خانه …

بیانیه‌های حزب ملت ایران و گفتگوهای فروهرها با رسانه‌ها در سال ۷۵ در این لینک