فصل سوم، پاره پنجم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:


ده‌ روز پس‌ از قتل‌ پدرومادرم‌، كه‌ مأموران‌ انتظامی‌
خانه‌ را به‌ برادرم‌ و من‌  پس‌ دادند، جعبه‌ چوبی‌ پدرم
را روی‌ تختخواب‌ آن دو، لای‌ آشفتگی‌ كاغذها و
كتاب‌ها یافتم. قفلش‌ شكسته‌ و رد تفتیش بر آن افتاده بود.


از سندهای درون آن جعبه چوبی:
صفحه نخست از دفاع داریوش فروهر از خویش
در دادگاه نظامی در سال ۱۳۴۴

متن کامل دست‌نوشته‌ی دفاع داریوش فروهر از خویش
در دادگاه نظامی در سال ۱۳۴۴

از سندهای درون آن جعبه چوبی:
بریده روزنامه حکم لغو پروانه وکالت پدرم‌

از اشیا درون آن جعبه چوبی:
مدالی‌ كه‌ پدرم‌ در یك‌ مسابقه كشتی‌ در دبیرستان‌ گرفته‌ بود

از اشیا درون آن جعبه چوبی:
سردوشی‌های پدربزرگم‌، سرهنگ صادق فروهر

پس‌ از آزادی‌، پدرم‌ قراری‌ مخفیانه با آقای‌ كریمخانی‌ گذاشت‌ … در آن‌ دیدار زندگی‌ آن دو كه‌ در طی‌‌ سال‌های‌ گذشته‌ در پیوند عمیقی با یكدیگر شكل‌ گرفته‌ بود، یکباره  از هم‌ پاره‌ شد. در ناباوری‌ از یكدیگر جدا شدند و برای‌ همیشه‌ از هم‌ جدا ماندند.
عکس در سال ۱۳۵۵ گرفته شده است.