فصل سوم، پاره سوم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

پشت شیشه کتابخانه، عکسی از اقدس جابری انصاری،
مادر داریوش فروهر به همراه نوشته‌ای از او به پسرش

بهار آن سال‌ مادربزرگم‌ روی تکه‌ای کاغذ کاهی نامه‌ای‌
به‌ پدرم‌ نوشت‌ که او بعدها روی مقوای‌ سیاهی‌ چسباند
و پشت‌ شیشۀ‌ كتابخانه‌ كنار قاب‌ عكس‌ مادرش‌ گذاشت.
این‌ چند سطر خط‌ لرزان‌ تنها وصیت‌نامه مادربزرگم‌ بود.

نشر این آگهی در روزنامه‌ها منع شد

نامه پروین دولت‌آبادی به داريوش فروهر
در تسلیت مرگ مادرش اقدس جابری انصاری

پاسخ داريوش فروهر به نامه پروین دولت‌آبادی
در تسلیت مرگ مادرش اقدس جابری انصاری

داريوش فروهر و مادرش اقدس جابر انصاری،
این عکس را به تازگی یکی از وابستگان عزیز
خانواده دولت‌آبادی برایم فرستاد، که در حیاط
خانه آنان در دهه ۳۰ گرفته شده است 

داريوش فروهر و مادرش اقدس جابر انصاری، ۱۳۴۶

داريوش فروهر و مادرش اقدس جابر انصاری، ۱۳۴۸

مادربزرگم اقدس جون با آرش و من، ۱۳۵۱

داريوش فروهر و مادرش اقدس جابر انصاری در
حیاط خانه تهرانپارس، ۱۳۵۳

با مادر بزرگ عزيزم اقدس جون، ۱۳۵۶