فصل دوم، پاره ششم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

سخنرانی داریوش فروهر در دانشگاه ملی، ۵۷
در سمت راست تریبون: منوچهر کیهانی

داریوش فروهر در تشیع‌جنازه کامران نجات‌اللهی، ۷ دی ۵۷
عکس از کامران شیردل