فصل دوم، پاره سوم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

 پروانه فروهر، عکس در بهار سال ۱۳۵۷ گرفته شده است.

داریوش فروهر، عکس در ۱۳ شهریور ۱۳۵۷ گرفته شده است.
„حركت‌های اعتراضی با یک راهپیمایی در روز عید فطر
نقطۀ عطفی یافت، که پس از نماز عید فطر از تپه‌های
قیطریه در شمال تهران به سوی مركز شهر به راه افتاد.“

سروده پروانه فروهر

دفتر خبرنامه جبهه ملی در زیرزمینی در خیابان رامسر بود.

در آن دوره مادرم گاهی گله می‌کرد که روزهای سرنوشت‌ساز
قیام مردم را تنها از تعریف‌های دیگران تجربه می‌كند
و خودش در زیرزمین دفتر خبرنامه محبوس مانده است.

حیاط خانه فروهرها در خیابان هدایت 
„روز اولی كه من و آرش با اسباب‌هایمان از خانۀ
نصرت جان به این خانه رفتیم بوتۀ گل توری چتری
از برگ‌های سرخ پاییزی داشت.“

نقاشی علی مسعودی از مصدق
„یكی از همان روزها وقتی به خانه برگشتم تابلوی بزرگی
روی پیشخوان بخاری دیواری به دیوار تكیه داشت.
قاب پرطمطراقی که دور یك نقاشی از نیم‌تنۀ مصدق
با پس‌زمینه‌ای از رنگ‌های پرچم ایران را گرفته بود.
این تابلو با دیگر تصویرهایی كه از مصدق می‌شناختم و
زندگی‌ام را همراهی كرده بودند، فرق داشت. … “

پروانه، یگانه و فتانه اسکندری، علی مسعودی، ۱۳۳۸
„تابلو را علی مسعودی، رفیق و هم‌محله‌ی اوان جوانی مادرم،
كشیده بود. او از آن گروه حزبی‌ها بود که در سال‌های
استبداد از ارتباط با پدرومادرم و دیگر حزبی‌ها دوری گزیده،
اما با تغییرشرایط سیاسی به جمع همراهان قدیمی بازگشته
بود. مادرم از همنشینی او همیشه سرخوش می‌شد.“