فصل دوم، پاره هشتم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:


دولت موقت، بهار ۱۳۵۸


نشریه جبهه ملی ایران، ویزه‌نامه مصدق

از گزارش نشریه جبهه ملی از ۱۴ اسفند ۵۷
در عکس برادرم آرش دیده می‌شود.

پروانه فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

داریوش فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

مهدی بازرگان و برخی از اعضای دولت از جمله داریوش
فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷
نشسته: مریم متین‌دفتری
مهدی بازرگان و برخی از اعضای دولت از جمله داریوش
فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷


قرارگاه حزب ملت ایران از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰
بین فیشرآباد و ویلا، خیابان سپند، شماره ۲۶